main

158

<bizaro> do you like women?
<bizaro> hot women?
<septor> no
<bizaro> you can have one if you shut up
<bizaro> she is in the dryer
<bizaro> go get her